van hoa doanh nghiep 1


DRIVE

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa tại GEMANIVN Việt Nam là chia sẻ và đạo tạo

Chia sẻ:

  • Chia sẻ lợi nhuận với khách hàng.
  • Chia sẻ lợi nhuận với cán bộ nhân viên.
  • Chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng.
Đào tạo: Tại GEMANIVN Việt Nam các cán bộ nhân viên thường xuyên được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để không ngừng phát triển bản thân.