gia tri cot loi


DRIVE

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Những giá trị cốt lõi để GEMANIVN Việt Nam xây dựng thương hiệu, xứng đáng với niềm tin của các Quý khách hàng và cổ đông

 Chất lượng sản phẩm: GEMANIVN Việt Nam đặt chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu để xây dựng Thương Hiệu và niềm tin của các Quý khách hàng, các cổ đông và là điều kiện cần thiết để GEMANIVN Việt Nam đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Liêm chính: Liêm khiết, chính trực là đạo đức nghề nghiệp và phẩm giá hàng đầu mà mỗi cán bộ nhân viên của GEMANIVN Việt Nam bắt buộc phải có.

  Bền bỉ: là kiên định, vững chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đi tới thành công.

  Sáng tạo: Mỗi cá nhân cần đổi mới trong nhận thức, sáng tạo và đột phá trong giải pháp, quyết liệt trong thực hiện nhằm mang lại giá trị đích thực cho khách hàng.